Administrative Faculty

Administrative Faculty

SN

NAME

DESIGNATION

1

Mr. Sonar Ganesh Rajaram

O.S.

2

Mr. More Sanjay Madaku

Sr.Clerk

3

Mr. Patil Dilip Santosh

Jr.Clerk

4

Mr. Nikam Manoj Narayan

Jr.Clerk

5

Mr. Patel Dashrath Ukha

Lab Asst.

6

Mr. Chaudhari Bansilal Tukaram

Lab Att.

7

Mr. Gujarathi Mehul Rajesh

Jr.Clerk

8

Mr.Rajput Sandesh Ravindra

Jr.Clerk

9

Mr. Chachare Pandharinath Hiraman

Lab Asst.